ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА MEDIABOARD.BG

Ние уважаваме неприкосновеността на личните данни на потребителите на MediaBoard.bg. Всеки потребител има право на достъп, на поправка и на изтриване на данните за него.

Предоставяне на данните на трети страни

Ние не продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти, които са ни предоставени чрез MediaBoard.bg. MediaBoard.bg си запазва правото да използва личните данни на потребителите в съответствие със закона.

Отписване от електронен бюлетин

Ние изпращаме нашия електронен бюлетин само на тези наши потребители, които са го изискали. Те имат възможността да се отпишат, когато пожелаят, чрез специално поставена за целта хипервръзка за отписване във всяко едно издание на бюлетина.

Продължителност на запазването на данни

MediaBoard.bg може да запази определени лични данни за срок до 2 (две) години от тяхното събиране чрез доброволно предоставяне посредством онлайн формуляр. Продължителността на запазване на данни за регистрация е за периода на регистрацията, удължен с 60 (шестдесет) работни дни от изтичането на заявката за регистрация.

Обработване на лични данни

MediaBoard.bg се задължава да обработва лични данни само за целите на функционирането на интернет страницата MediaBoard.bg, за предоставянето на услуги на регистрираните потребители, за събиране и обработка на административна информация, за анализа на статистиката на трафика и използването на MediaBoard.bg, за участие в промоционални игри, за изпращане и получаване на предложения или запитвания за информация и оферти, за целите на сигурността на информацията, за нуждите на маркетинга на MediaBoard.bg.

Сигурност на личните данни

MediaBoard.bg използва няколко вида технологии за осигуряването на защита и поверителност на личните данни на неговите потребители, записани на сървърите на MediaBoard.bg. Всички лични данни на Потребителите се обработват на сървъри, които са защитени от външно посегателство чрез защитни стени. Прилагат се строги правила за наблюдение на достъпа и за предотвратяване на неоторизиран достъп, на загуба или неправилна употреба или промяна на записаните при нас лични данни. Определени видове лични данни се предават само в рамките на защитени сесии. Такива сесии понастоящем използват стандарт за сигурност SSL. MediaBoard.bg се грижи да допуска достъп до личните данни само на персонал, който е оторизиран на такъв достъп за целите на предоставянето на желаните от потребителя услуги и при спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Идентификация

За нуждите на MediaBoard.bg потребителите и партньорите на сайта се идентифицират чрез Потребителско име и Парола, избрани от тях при първоначалната им регистрация. Ако имате някакви забележки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с наш представител на електронен адрес office@mediaboard.bg

Дата на последна актуализация: 01.03.2021 г.

Последвайте ни в Социалните мрежи и следете за новостите в платформата

Помагаме Ви да следите медийния пазар в България

Офис

България, София 1000, ул. Ген. Паренсов №16Б, ет. 1

Контакти

+359 878 342 552

office@mediaboard.bg